Veiligheid

De druk waarmee gas uit de gasput naar boven komt is groot. Gas is bovendien zeer brandbaar materiaal. Het winnen van aardgas is daarom omgeven door veiligheidsvoorschriften.

Voordat een productielocatie wordt gebouwd, wordt studie gedaan naar de mogelijke risico’s en de eventuele effecten op veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu. Op basis van de uitkomst zijn specifieke voorstellen gedaan om gevaarlijke situaties te voorkomen of de risico’s beheersbaar te maken. Ook zijn de zogenaamde domino-effecten onderzocht; de effecten van een incident op Q16-Maas veroorzaakt door een ongeval bij een aangrenzend bedrijf, en andersom. Alle gevonden effecten blijven binnen de wettelijke normen en zijn tevens gepresenteerd aan de aangrenzende bedrijven.

Om de kans op explosies te voorkomen zijn de opslagtanks voor propaan en butaan voor de helft ingegraven en voor de helft afgedekt met zand. Het grootste risico van LPG, verstikking, wordt veroorzaakt doordat het zwaarder is dan lucht en dus niet stijgt. De hele verladingsprocedure is erop gericht explosies en gasontsnappingen te voorkomen. Zo worden de vrachtwagen en de chauffeur eerst gescand en daarna naar het verladingsterrein begeleid. De ladingarm voorkomt dat er gassen vrij kunnen komen. Het is bovendien beveiligd met een breekkoppeling die voorkomt dat de vrachtwagen wegrijdt zonder de ladingsarm te ontkoppelen. Het ladingsproces stopt automatisch wanneer de juiste hoeveelheid is bereikt. Bij de LPG verlading staan bliksemafleiders.

Aardgascondensaat wordt uit oogpunt van efficiëntie en veiligheid niet per vrachtwagen, maar vanaf de opslagtanks per pijpleiding afgevoerd naar de aangrenzende MOT. De opslagtanks voor aardgascondensaat zijn voorzien van een zogenaamde bundwall die het condensaat opvangt in het geval dat de opslagtank lek mocht raken. De bundwall kan bovendien bluswater opvangen, wat vervolgens kan worden afgevoerd.

In een noodgeval wordt de hele locatie ontruimd en de installatie drukvrij gemaakt. De kleine hoeveelheid gas in de leidingen wordt dan afgefakkeld via de productiefakkel. Uit onderzoek blijkt dat hitte van de brandende fakkel geen nadelige effecten kan opleveren voor gebouwen of personen in de directe omgeving.

Panart Internetsolutions