Milieu

De volgende maatregelen zijn genomen ter bescherming van het milieu:

  • Bodemverontreiniging wordt voorkomen door een vloeistofdichte laag op de ondergrond aan te brengen alvorens het beton te storten en het terrein te asfalteren.
  • Grondwaterverontreiniging wordt vermeden door regenwater via goten op te vangen, te zuiveren en vervolgens in de bodem te injecteren. Dit is beter voor de natuurlijke waterhuishouding van het gebied dan het water via het riool af te voeren.
  • Via peilbuizen op de locatie worden de bodem en het grondwater gecontroleerd op verontreinigingen.
  • De opslagtanks van het condensaat zijn voorzien van een drijvend dak om emissies tegen te gaan.
  • Op het terrein zijn benzeenmeters ge├»nstalleerd die de aanwezigheid van benzeen in de lucht continu detecteren.
  • De gehele productielocatie werkt nagenoeg emissievrij. In plaats van de benodigde elektriciteit op te wekken met eigen gas, is de productielocatie op het elektriciteitsnetwerk aangesloten.
  • In samenspraak met de desbetreffende overheden is er in opdracht van ONE onderzoek gedaan naar bodemdaling en de kans op aardbevingen ten gevolge van de gaswinning. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek zijn de winningsvergunningen afgegeven.

 

Panart Internetsolutions